Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemeen: begrippen

1) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
A. opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transportopleider Opleiding en Training BV (en haar handelsnamen);
B. opdrachtgever/klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte vraagt;
C. cursist/deelnemer:
D. de overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer of een van haar handelsnamen, concepten of product labels tot stand gekomen overeenkomst betreffende de deelname van opdrachtgever aan of de opdracht tot het uitvoeren van advisering, opleidingen,
trainingen, coaching, loopbaanbegeleiding, assessments, interventies outsourcing in de ruimste zin van het woord;

Artikel 1: toepassing
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de alle aanbiedingen van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten tussen Transportopleider Training en Opleiding BV (KvK 17233128) en haar opdrachtgever respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op de alle overeenkomsten waarbij ten behoeve van de uitvoering derden dienen te worden betrokken. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd
door opdrachtnemer. Algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk aanvaard.

Artikel 2: aanvaarding
Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 3: aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte nadrukkelijk anders
blijkt. Alle offertes zijn (tenzij nadrukkelijk anders vermeld) geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen
30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is opdrachtnemer
gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en condities te wijzigen.
3.2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht opdrachtnemer niet tot
acceptatie van de opdracht.

Artikel 4: overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Een aanvaarding blijkt uit de
mondelinge of schriftelijke bevestiging tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever, inzake het aanbod van
diensten, dan wel doordat de opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de opdracht cq.
overeenkomst.
4.1 Een overeenkomst kan tot stand komen als opdrachtnemer een bewijs van de cursist en/of klant heeft
ontvangen middels een door:
• een cursist en/of klant ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, of;
• een cursist en/of klant gemaakte inschrijving via de webwinkel of –portal, of;
• de cursist en/of klant geaccepteerde offerte of opdrachtbevestiging.
4.2 De cursist en/of klant is verplicht op het eerste verzoek van opdrachtnemer alle relevante (persoons-/bedrijfs-) gegevens en/of informatie aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor foutief verstrekte gegevens.
4.3 Opdrachtnemer verwerkt de aangeleverde persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De cursist en /of klant wordt geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek opdrachtnemer de persoonsgegevens gebruikt en indien gewenst verwijderd kunnen worden. De cursist en/of klant geeft opdrachtnemer toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te gebruiken voor de administratie van opdrachtnemer en de communicatie met de (examen-)instituten.
4.4 Opdrachtnemer faciliteert diverse (software)applicaties waarmee de cursist en/of klant inzage heeft in de persoonsgegevens van de cursist en/of zijn cursusvorderingen en/of behaalde examenresultaten en/of zijn bevoegdheden. De cursist geeft opdrachtnemer toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor deze doeleinden.
4.5 Een cursist en/of klant is zelfverantwoordelijk voor het aanleveren en wijzigen van de juiste contactgegevens.
4.6 De cursist en/of klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
4.7 Opdrachtnemer kan zonder opgaaf van reden(en) een aanvraag en/of inschrijving van een cursist en/of klant afwijzen.
4.8 Afspraken en overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet, voor zover ze door opdrachtnemer niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers en werknemers die geen procuratie hebben.

Artikel 5: betalingen
Opdrachten worden bij aanvang gefactureerd en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien een navordering op de overeenkomst van toepassing is door extra geleverde diensten is
opdrachtgever gehouden deze binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
5.1 De opdrachtgever is zonder schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer niet gerechtigd verrekeningen toe te passen ten aanzien van bedragen die door opdrachtnemer krachtens de gesloten overeenkomst in rekening zijn gebracht.
5.2 Indien de betalingstermijnen door de opdrachtgever niet in acht worden genomen, is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en/of deelneming dan wel deelnemer(s) te weigeren. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de kosten die in rekening zijn gebracht te voldoen. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft is opdrachtnemer gerechtigd om de vordering uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zullen dan tevens op opdrachtgever
verhaald worden.
5.3 Ten aanzien van betalingen die niet tijdig zijn verricht, volgt opdrachtnemer de richtlijnen van de Wet incassokosten (WIK). Het bepaalde is niet van toepassing indien de wet opdrachtgever de bevoegdheid geeft de betaling op te schorten. Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn.
5.4 Certificaten / getuigschriften en/of passen die door opdrachtnemer en/of een andere instantie worden uitgereikt na het volgen van een opleiding en/of het behalen van een examen, zullen pas worden uitgereikt nadat de bijbehorende factuur is voldaan.

Artikel 6: Uitvoering overeenkomst
Opdrachtnemer spant zich naar beste vermogen in om de overeengekomen opdracht met de nodige zorgvuldigheid en professionaliteit uit te voeren. Indien opdrachtnemer de te leveren dienstverlening niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend
waren, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

Is door opdrachtnemer, of de ten behoeve van de uitvoering betrokkenen derden, ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet automatisch tot een restitutie van de overeengekomen leveringsprijs maar zal opdrachtnemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer kan gemaakte kosten opnieuw in rekening brengen, zulks naar eigen beoordeling.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
7.1 Indien opdrachtnemer gebruik maakt van accommodaties, materialen of voertuigen van opdrachtgever of derden, is zij niet aansprakelijk voor schade, kosten of ongerief. Ook niet indien blijkt, dat om welke reden dan ook, het gebruikte niet of slechts ten dele voldoet en/of door gebruik voor uitvoering ten behoeve van de opdracht / overeenkomst.
7.2 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon (derden), die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens de opdrachtgever is beperkt tot de overeengekomen opdrachtsom.
7.3 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade in welke vorm dan ook indien de cursist nalaat:
• Gedurende de opleiding een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) bij zich te dragen;
• In het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, vereist voor de betreffende categorie waarin rijles wordt gegeven;
• Opdrachtnemer tijdig in kennis te stellen van veranderingen van zijn persoonsgegevens;
• Een schriftelijke melding te doen aan opdrachtnemer indien er sprake is van rijontzegging aangaande de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen.
7.4 Opdrachtnemer heeft -tot 14 dagen voor de geplande uitvoerdatum van de opdracht- het recht een opdracht te annuleren indien het minimumaantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de opdracht niet wordt behaald. Opdrachtnemer zal in dergelijke gevallen alternatieve data voorstellen, een dergelijke annulering ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer.
7.5 Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te verplaatsen indien onoverkomelijke calamiteiten aangaande haar personeel, locatie(s) of materieel de uitvoering belemmeren. Dergelijke gevallen leiden niet tot enige vorm van restitutie of schadeplichtigheid van opdrachtnemer.
7.6 Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer de toegang te weigeren en/of af te melden indien de dienstverlening wordt verstoord en/of een wettelijk of examen karakter heeft.

Artikel 8: intellectueel eigendom
Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer of betrokkenen derden verstrekte materialen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
modellen, programmatuur en dergelijke te vermenigvuldigen en/o aan derden te vervreemden, te tonen, openbaar te maken of anderszins in gebruik te geven.

Artikel 9: annuleringen en wijzigingen
Opdrachtgever kan een opdracht verplaatsen of annuleren. Verplaatsing of annulering van een opdracht door opdrachtgever dient te allen tijde schriftelijk te geschieden aan opdrachtnemer.

9.1 Indien de verplaatsing of annulering meer dan 21 dagen vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, wordt de overeengekomen prijs niet aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Eventuele overeengekomen bedragen ten behoeve van uitvoering, ontwikkeling en voorbereiding moeten worden betaald indien opdrachtnemer deze niet kosteloos kan annuleren of elders kan verhalen. Hiertoe behoren eveneens de bijbehorende kosten inzake lonen, sociale lasten, omzetbelasting, voertuig(en) en brandstof, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden.
9.2 Indien een opdracht wordt geannuleerd binnen 21 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht dan wel bij niet verschijnen van de cursist op de overeengekomen datum, is opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd*.
9.3 Voor de beoordeling van de termijn van 21 dagen is de datum van ontvangst van de verplaatsing of annulering bepalend.
*) Op de annuleringstermijn van 21 dagen gelden navolgende uitzonderingen:
a. Indien de opdracht een thuisstudie betreft geldt een termijn van 7 dagen na het plaatsen van
de opdracht, mits deze nog niet per post of email ontvangen is.
b. Voor rijlessen t.b.v. rijopleidingen geldt een termijn van 72 uur voorafgaand aan het
overeengekomen tijdstip van aanvang.
9.4 Opdrachtgever kan zonder meerkosten tot 7 dagen voor aanvang van de dienstverlening een ander dan door de opdrachtgever opgegeven persoon laten deelnemen. Voor wijzigingen binnen 7 dagen vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht en/of aanvraag (her)examens na voltooiing opdracht, worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht:
• wisseling van deelnemer in een reguliere opleiding € 12,50
• wisseling van deelnemer in een reguliere opleiding met een extern examen € 26,50
• wisseling van deelnemer in een reguliere opleiding inclusief SOOB en/of Code95 € 26,50
• het verplaatsen van een rijles binnen de bestaande planning € 12,50
Voor een wijziging op de dag van uitvoering bedraagt het tarief € 38,50 per mutatie.

Artikel 10 Klachten en toepasselijk recht
10.1 Een cursist en/of opdrachtgever kan een klacht per email bij de directie van opdrachtnemer indienen, zodat deze een passende oplossing of voorziening kan treffen. 
10.2 Op deze voorwaarden en geschillen tussen de cursist en opdrachtnemer is Nederlandse recht van toepassing.
10.3 De rechter in het arrondissement (Oost-Brabant) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
10.4 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
10.5 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

Deze voorwaarden treden in werking op 1 mei 2020 

Interesse?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.