Privacyverklaring

Home » Privacyverklaring

Privacy statement Transportopleider Training & Opleiding B.V.

Transportopleider Training & Opleiding en/of haar labels (hierna te noemen Transportopleider) is een landelijk opererend opleidingsinstituut / adviesbureau. Bovendien maakt Transportopleider het aanbod van opleidingen voor de transport en logistieke branche in Nederland inzichtelijk en toegankelijk voor de markt.

We zijn gespecialiseerd in het opleiden van medewerkers in de sectoren transport, vervoer en logistiek. We verzorgen vakinhoudelijke opleidingen, persoonlijke effectiviteit trainingen, veiligheidstrainingen, diplomerende beroepsopleidingen, beroepsgerichte rijopleidingen, assessments en coachingstrajecten. Alle diensten kunnen in samenhang met een intake, persoonlijkheidsprofiel en/of assessment worden uitgevoerd.

Tevens ontwikkelen wij voor (landelijke) organisaties cq. bedrijven complete (online) bedrijfsacademies. Dit is een ‘full-service’ concept. Hierbij kunnen alle werkzaamheden betreffende het inkopen en organiseren van genoemde diensten volledig worden verzorgd.

Om onze diensten goed te kunnen leveren, verwerken en bewaren wij een aantal persoonsgegevens van medewerkers, cursisten en/of studenten die wij via hun werkgever danwel privé ontvangen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij bewaren, voor welke doeleinden, en welke maatregelen wij nemen om deze te beschermen.

Privacy: Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Transportopleider ontvangt bepaalde persoonsgegevens om deelnemers te informeren over de opleiding waar hij/zij aan gaat deelnemen. Daarnaast verwerkt Transportopleider persoonsgegevens gedurende de opleiding. Afhankelijk van het type opleiding, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt of opgeslagen worden:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • Telefoonnummer
 • Telefoonnummer mobiel
 • E-mailadres
 • Functie / Rol
 • Werkgeversgegevens
 • Dienstverband
 • PE-punten
 • Einddatum Rijbewijs
 • Einddatum ID bewijs
 • School- en klasinformatie
 • Registratienummer (‘CursistID’)
 • Personeelsnummer
 • Kandidaatsnummer (alleen CBR erkende opleidingen)
 • Gebruiksgegevens en leerresultaten
 • Kopie legitimatiebewijs incl. BSN-nummer (alleen bij erkende
 • MBO-opleidingen)
 • Kopie rijbewijs zonder BSN-nummer (alleen bij Code 95 opleidingen)
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan mogelijke opleidingsbeperkingen;
 • denk hierbij aan dyslexie en/of dyscalculie
 • Persoonlijke diploma’s, certificaten, getuigschriften, bewijs van
 • deelname, verslagen, beoordelingen, examenuitslagen,
 • persoonlijkheidsprofielen, assessments en (verplichte) bekwaamheden
 • en competenties gerelateerd aan functie- en/of opleidingsdoeleinden.
 • Persoonlijke registratie van verplichte (na)scholingsactiviteiten
 • gerelateerd aan beroepsmatige verplichtingen.

Specifieke gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid worde door ons niet bewaard. Voor andere dan in de wet genoemde doelen verwerken wij géen BSN-gegevens.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

We gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomst met betreffende werkgever
 • Klantcontact en communicatie
 • Wettelijke verplichtingen
 • Examenaanvragen (en verwerking)
 • Registratie PE-punten (o.a. Code95)

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, de geldigheidsduur van diploma’s, certificaten en verplichte (na)scholingsperiode en/of wat ons wettelijk wordt opgelegd. Indien een deelnemer niet meer werkzaam is bij betreffende werkgever wordt in overleg met de deelnemer besproken of zijn/haar gegevens mee ‘verhuizen’ naar de nieuwe werkgever, verwijderd of geanonimiseerd dienen te worden.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Gedurende de opleiding communiceert Transportopleider met de werkgever in algemene zin over de  voortgang van de deelnemer. Het gerechtvaardigd belang dat hieraan ten grondslag ligt is de overeenkomst die is gesloten met de werkgever.

Wanneer een deelnemer een MBO-opleiding volgt, worden zijn/haar gegevens gedeeld met de erkende onderwijsinstelling die de opleiding verzorgt. Het gerechtvaardigd belang dat hieraan ten grondslag ligt is de wettelijke verplichting die een erkende onderwijsinstelling heeft om persoonsgegevens te verwerken. Voor alle andere vormen van onze dienstverlening geldt dat persoonsgegevens alleen met derden worden gedeeld indien dit noodzakelijk is vanuit de wetgeving en/of betrekking heeft op de uitvoering.

Bescherming van persoonsgegevens

Transportopleider hecht zeer veel waarde aan de beveiliging van en omgang met persoonsgegevens. Veiligheidsmaatregelen die genomen zijn, zijn onder andere:

 • Website(s) en applicatie(s) van Transportopleider voldoen aan hoge
 • standaarden op gebied van connectiviteit, telefonie, cloud, security en
 • Inloggen op de website gebeurt via een beveiligde verbinding (te
 • herkennen aan het slotje in de adresbalk, wat een SSL verbinding
 • aangeeft).
 • Ten behoeve van gegevensbeveiliging zijn overeenkomsten gesloten
 • met medewerkers van het bedrijf en overige verwerkers van
 • Onze servers worden op verschillende manieren beveiligd en worden
 • actief in de gaten gehouden om eventuele pogingen tot onbevoegde
 • activiteiten te ontdekken.

Cookie Statement

Om onze website(s) en applicatie(s) optimaal te laten functioneren maken wij gebruik van analytische cookies voor Google Analytics. Door deze cookies krijgen wij beter inzicht in het gebruik van onze website. Om de privacy van onze bezoekers te blijven waarborgen hebben we de volgende acties ondernomen:

 • Het laatste octet van IP-adressen wordt gemaskeerd
 • Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google
 • Het delen van gegevens met Google is uitgezet
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in
 • combinatie met onze cookies

Toegang gegevens

Als gebruiker van de diensten van Transportopleider, heeft u o.a. het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt verzoeken of klachten omtrent uw persoonsgegevens schriftelijk indienen via:

 • Transportopleider Bezwarencommissie
 • (verzoek persoonsgegevens)
 • Schijfstraat 8
 • 5061 KB Oisterwijk

Indien u het gevoel heeft dat een verzoek niet afdoende is geadresseerd, kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit Privacy statement treedt in werking op 1 mei 2020

Interesse?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.